บุคลากรสายวิชาการ

ผศ.ดร. ประหยัด แสงงาม

หัวหน้าภาควิชาสถิติ

ดร. กรรณิกาณ์ หิรัญกสิ

รองหัวหน้าภาควิชาสถิติ

รศ.ดร. กมลชนก พานิชการ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร. ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร. วิภาวรรณ เล้าอรุณ

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ดร. สุดา ตระการเถลิงศักดิ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร. ศศิประภา หิริโอตป์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ดร. ปิยพล ไพจิตร

อาจารย์ประจำภาควิชา

ดร. พัณณิ์ภาริษา ของทิพย์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ดร. ชนกานต์ สังข์บุญชู

อาจารย์ประจำภาควิชา

ดร. อดิศักดิ์ เม้ามีศรี

อาจารย์ประจำภาควิชา

ดร. ดุสิต ชัยประสิทธิกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

บุคลากรสายสนับสนุน

นงลักษณ์ เอี๊ยวเจริญ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

เดือนเพ็ญ เภาด้วง

พนักงานทั่วไป

กฤษณา จันทร์เจริญ

นักวิชาการอุดมศึกษา (ผู้ประสานงานหลักสูตรวิทยาการข้อมูล)