ช่องทางการติดต่อ

  ที่ตั้ง :  ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000

  โทรศัพท์ : 034-147016 ต่อ 207501

  Fax : 034-147017

  Email :  statscsu.npt@gmail.com

  Facebook : หลักสูตรสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล

  Facebook : หลักสูตรวิทยาการข้อมูล