ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจำปีการศึกษา 2567

  • Post last modified:April 23, 2024

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจำปีการศึกษา 2567

รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2 ลิงก์ https://admission.su.ac.th/fileupload/new/2401311102.pdf