หน่วยให้คำปรึกษาด้านสถิติ

โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บริการ

วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ
การเก็บข้อมูล การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ได้แก่ SAS SPSS และ MINITAB

เวลาให้บริการ

เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ในเวลาราชการ
(08.30 น. - 16.30 น.)

ค่าบริการ

อัตราค่าบริการขึ้นกับความยาก
ของแต่ละโครงการ
เริ่มต้นเพียง 1 พันบาท

หน่วยให้คำปรึกษาด้านสถิติ เป็นหน่วยบริการวิชาการด้านสถิติและการวิจัยของภาควิชาสถิติ ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อให้บริการและให้คำปรึกษาทางด้านสถิติและการวิจัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สถิติที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้ทำงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยให้คำปรึกษาด้านสถิติยังจัดให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมีโอกาสเข้าฝึกงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลจริง  นอกจากนี้หน่วยให้คำปรึกษาด้านสถิติยังให้คำปรึกษาในเรื่องการเก็บข้อมูล ความช่วยเหลือในการออกแบบสำรวจ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการวางแผนการทดลอง การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ รวมถึงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ได้แก่ SAS, SPSS และ MINITAB เป็นต้น และการแปลผล นอกจากนี้หน่วยให้คำปรึกษาด้านสถิติร่วมกับภาควิชาจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้สถิติ ระเบียบวิธีวิจัยและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอย่างถูกต้องต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ติดต่อได้ที่

อ. ดร. วิภาวรรณ เล้าอรุณ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โทรศัพท์. 034-147016 ต่อ 207518 (หน่วยให้คำปรึกษาฯ)
โทรสาร. 034-147017