Statistics
 
menu
Thai Language Engish Language
  o ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม new
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS" ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาสถิิติ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนิสิตนักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป/บุคลากรมหาวิทยาลัย สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฯ โดยส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียนได้ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2561   <รายละเอียดเพิ่มเติม ขนาดไฟล์ 1.06 MB >
 o Download ใบสมัครโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฯ วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561   <Download ขนาดไฟล์ 0.31 MB >
 o ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
การับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561   <Download ขนาดไฟล์ 1.52 MB >
 o 
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561   <รายละเอียดเพิ่มเติม ขนาดไฟล์ 1.77 MB >


ประกาศสำหรับนักศึกษา
   ยังไม่มีข่าวประกาศ

 


???

Central Library   Thesis Online   Graduate   TDC
ISI Web of Knowledge  Proquest  Science Direct  CHE PDF Dissertation Full Text  LexisNexis