menu
Thai Language Engish Language
เมนู
 

หน่วยให้คำปรึกษาด้านสถิติ

             หน่วยให้คำปรึกษาด้านสถิต เป็นหน่วยบริการวิชาการด้านสถิติและการวิจัยของภาควิชาสถิติ ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหนาที่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อให้บริการและคำปรึกษาทางด้านสถิติและการวิจัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สถิติที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้ทำงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยให้คำปรึกษาด้านสถิติยังจัดให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมีโอกาสเข้าฝึกงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลจริง  นอกจากนี้หน่วยให้คำปรึกษาด้านสถิติยังให้คำปรึกษาในเรื่องการเก็บข้อมูล ความช่วยเหลือในการออกแบบสำรวจ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการวางแผนการทดลอง การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ รวมถึงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ได้แก่ SAS, SPSS และ MINITAB เป็นต้น และการแปลผล นอกจากนี้หน่วยให้คำปรึกษาด้านสถิติร่วมกับภาควิชาจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้สถิติ ระเบียบวิธีวิจัยและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอย่างถูกต้องต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

             ให้คำปรึกษา  ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ในเวลาราชการ อัตราค่าบริการขึ้นกับความยากของงานวิจัยแต่ละโครงการ โดยมีอัตราขั้นต่ำ 1,000.- บาท

รองศาสตราจารย์วัฒนา เกาศัลย์
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โทรศัพท์ 0-3425-5093 ต่อ 8599 (หน่วยให้คำปรึกษาฯ)
โทรสาร 0-3425-2275